9 สิงหาคม 2562 เตรียมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม.

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/knowledge/382953
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมตรวจวัดปริมาณฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายแห่ง พบบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเป็นจุดเกิดฝุ่น พีเอ็ม 2.5 มากที่สุดว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกทม. และปริมณฑล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ควบคู่กับการแจ้งเตือนสถานการณ์และการปฏิบัติตนในการป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้กำหนดแผนดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นและล้างถนนทุกวันในช่วงเกิดวิกฤติฝุ่นละอองเล็ก พีเอ็ม 2.5 และในบริเวณพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐาน โดยฉีดพ่นบนอาคารศาลาว่าการ กทม. โรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำรอบโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้า ซึ่งหากมีค่าเกินมาตรฐานจะแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและเตรียมการป้องกันตนเองอย่างทันสถานการณ์